Bachelor- en Masterscripties

Tijdens jullie opleiding Taal- en Letterkunde Duits kunnen jullie je Bachelor- en/of Masterproef schrijven voor Duitse Letterkunde of Taalkunde. Indien jullie hierin geïnteresseerd zouden zijn, kunnen jullie steeds één van de medewerkers aanspreken. Ook wordt er ieder jaar een scriptiemarkt georganiseerd waarop jullie meer informatie over de mogelijke onderwerpen per onderzoeksgroep kunnen inwinnen. Alle nodige informatie over het schrijven van een bachelor- of masterproef kunnen jullie raadplegen op deze website.

Wanneer je contact opneemt met een medewerken, hoef je nog geen precieze voorstelling te hebben van het thema dat je zou willen behandelen, al mag dat uiteraard wel. Om inspiratie op te doen kan je eens rondneuzen in de lijst hieronder. We duiden dan zo snel mogelijk een vaste begeleider aan, zodat je tijdens het eerste semester al voorbereidend werk kan doen (zoals het samenstellen van een bibliografie, het opvragen van secundaire literatuur en een eerste, grondige lectuur van de te onderzoeken teksten). Het schrijven van de onderzoekstaak zelf gebeurt dan in het tweede semester, in voortdurend overleg met je begeleider.

Duitse Letterkunde

Overkoepelende informatie

Geïnteresseerd om een scriptie te schrijven bij Duitse Letterkunde, dan helpen we jou graag verder!

De onderzoeksgroep Duitse letterkunde stimuleert onderzoek rond vijf grote onderzoekslijnen:

    1. Ecologie: Ökokritik, animal studies, …
    2. Receptieonderzoek: Antikerezeption in Theater/Literatur
    3. Literatuur en educatie: Kinder- und Jugendliteratur; Märchenbearbeitungen; Literaturdidaktik (auch mit Blick auf den “educatieve Master”)
    4. Hedendaagse literatuur
    5. Digitale thema’s (object en/of methode): distant reading; corpusonderzoek

De afdeling Duitse letterkunde moedigt jullie echter aan om zelf voorstellen te doen. Maak je dus geen zorgen indien jouw onderwerp niet in onderstaande lijst staat, dat betekent niet dat dit geen optie is! Jullie kunnen bij elke medewerker van de afdeling terecht met jullie eigen voorstellen. Zij zullen jullie helpen om een goede inschatting te maken van de geschiktheid en de haalbaarheid van de voorstellen en om de ideale promotor te vinden. Om jullie inspiratie te prikkelen, vinden jullie hieronder alvast enkele suggesties, maar eigen ideeën zijn zeker welkom!

Concrete scriptie-onderwerpen en mogelijke thema’s per medewerker

Wil je weten welke onderzoeksonderwerpen allemaal mogelijk zijn? Klik dan hieronder op een naam om te zien welke onderzoeksonderwerpen door deze medewerker ondersteund worden.

De uitgebreide en gedetailleerde lijst met alle mogelijke onderwerpen voor Duitse Letterkunde vind je op dit platform.

Begeleiding: Bachelorseminarie Duitse Letterkunde

Praktisch

Het onderzoekscolloquium omvat gedurende de twaalf lesweken van het tweede semester een tiental bijeenkomsten van telkens twee lesblokken van 1u15 (met pauze).

Planning en werkvormen

Gepland zijn vier types bijeenkomsten, waardoor alle beoogde vaardigheden kunnen worden ingeoefend. Een eerste type is de gezamenlijke lectuur van voor het onderzoeksveld belangwekkende theoretische teksten. Deze teksten moeten de studenten in staat stellen een eigen, gereflecteerd conceptueel apparaat te ontwikkelen, hun eigen benaderingswijze theoretisch te funderen en de resultaten van hun onderzoek ook theoretisch te valoriseren (werkvorm: leesgroep, discussieforum).

Een tweede belangrijke werkvorm houdt in dat we de gehele groep opsplitsen in kleine interessegroepen (met telkens een viertal studenten), waarbinnen specifieke inhoudelijke en methodologische vraagstukken worden behandeld. Ook aan concrete schrijfvaardigheid wordt de nodige aandacht besteed (werkvorm: contact­groep, Werkstatt).

Het derde type behelst het inwinnen en consulteren van externe deskundigheid; hiertoe nodigen we enkele gerenommeerde gastsprekers uit die een bepaald aspect van het overkoepelende thema vanuit hun expertise behandelen en nadien vragen beantwoorden (werkvorm: voordracht, discussie).

De vierde categorie staat in het teken van de individuele onderzoeksrapportering. De studenten lichten kort de stand van zaken van hun onderzoek toe en brengen hierbij ook specifieke problemen ter sprake (werkvorm: microreferaat). De groep geeft dan concrete feedback bij het concept en de voorlopige hypothesen van de sprekers. Ook hier ligt de klemtoon op het uitproberen van de eigen wetenschappelijke objectieven.

Beoordeling

De beoordeling gebeurt zowel permanent als periodiek. Voor het permanente gedeelte wordt rekening gehouden met de actieve bijdragen van de deelnemende studenten tot de inleidende besprekingen, tot de onderzoeksrapportering en tot de wederzijdse feedback. Na afloop van het semester vindt een verplicht feedbackgesprek plaats tussen de auteur en de lezers van de bachelortaak. Tijdens dit gesprek vernemen de studenten meer over de sterke en zwakke punten van hun taak en krijgen suggesties voor de verdere uitwerking van de thematiek in hun master-scriptie.

Duitse Taalkunde

Willen jullie graag jullie scriptie schrijven in het teken van Duitse Taalkunde, wees dan van harte welkom. Indien jullie nieuwsgierig zijn welke onderzoeksonderwerpen allemaal mogelijk zijn bij Duitse Taalkunde, kunnen jullie volgend overzicht raadplegen om een beter idee van de verschillende mogelijkheden per medewerker te krijgen.